Operácia katarakty a glaukóm

Glaukóm je rôznorodá skupina ochorení, ktoré vedú k poškodeniu zrakového nervu. Na
Slovensku bolo v r. 2013 registrovaných 125 298 / Zdroj NCZI/. Na svete je 8,4 mil. ľudí, ktorí oslepli
v dôsledku glaukómu, 67miliónov s glaukómom žije a polovica o tom nevie. Najviac postihuje
pacientov nad 65 rokov . Súčasný výskyt katarakty a glaukómu je častý.
Operácia katarakty u pacienta s glaukómom má isté špecifiká

 • Predoperačné vyšetrenie musí byť podrobnejšie – vrátane vyšetrenia zorného poľa, ak je to možné event. HRT a OCT vyšetrenie zrakového nervu
 • Je dôležité stanovenie prognózy operácie. O tomto je dôležité poučiť pacienta už pred
  operáciou. Je dôležité tieto údaje zaznamenať aj v dokumentácii o čom je potrebné spísať aj
  informovaný súhlas pacienta. Očakávania pacienta po operácii musia byť realistické.
 • Výber chirurgickej metódy- operáciu ovplyvňuje hĺbka prednej komory, veľkosť šošovky aj
  predoperačný vnútroočný tlak a medikácia
 • Predoperačne je dôležité zhodnotiť medikáciu a zvážiť druh implantátu .
 • Viac času si vyžaduje operačný výkon a pooperačné sledovanie.

To sú dôvody, pre ktoré si predoperačné vyšetrenie a plánovanie operačného výkonu vyžadujú
viac času.

Predoperačné vyšetrenie a stanovenie prognózy operácie katarakty pri súčasnom glaukóme


Pri predoperačnom vyšetrení sa okrem základných oftalmologických vyšetrení realizuje aj vyšetrenie
zorného poľa – perimeter , ak je to možné event. aj OCT vyšetrenie zrakového nervu.
Pri biomikroskopickom vyšetrení, vrátane gonioskopie je potrebné zhodnotiť hĺbku prednej komory
a konfiguráciu komorového uhla.
V prípade že predná komora je hlboká / Glaukóm s otvoreným komorovým uhlom, Glaukóm pri
pseudoexfoliatívnom syndróme, nízkotenztný glaukóm/ je účinnosť operácie na hodnotu
vnútroočného tlaku nízka. Ak je predná komora plytká a biometrickým meraním sa zistí väčšia
hrúbka šošovky je možná výrazná redukcia vnútroočného tlaku často s redukciou alebo vynechaním
liečby. Dôkazom je zmena konfigurácie komorového uhla a hĺbky prednej komory na OCT predného
segmetu./ viď obrázok/

Pri predoperačnom vyšetrení hodnotíme aj vzhľad zrakového nervu :v prípade že je prítomná
veľká exkavácia zrakového nervu je riziko operácie väčšie a prognóza horšia.


Zhodnotenie antiglaukómovej liečby pred operáciou

 • Je vhodné vynechať z liečby pilocarpin , lebo spôsobuje problémy s úzkou zrenicou
 • Betblokátory  a blokátory karboanhydrázy je možné ponechať v liečbe.
 • Prostaglandíny podľa niektorých štúdií zvyšujú riziko cystoidného edému makuly, je vhodné zameniť  ich za iný typ medikácie.
 • Pred operáciou je vhodné liečiť aj prejavy suchého oka, čo býva aj následok antiglaukómovej liečby.
 • Gonnerman and kol.:  Influence prostaglandin analogue on outcome after combined cataract   surgery and trabecular aspiration in pseudoexfoliative glaucoma ,Eur. J Ophthalmol , 2013
 •  Deitlen : Cataract surgery in glaucoma patients . 2013 .

Výber chirurgického postupu

 1. Operácia katarakty a následne antiglaukómová operácia

Výhodou je, že niekedy stačí 1 operácia  a VOT je kompenzovaný

Pri glaukóme s úzkym KU sa extrakcia čírej šošovky i katarakty stala metódou voľby ( Kuchynka ²,Tanuj at all.¹) Následná operácia nemusí byť vykonaná. Je menšia operačná záťaž na oko.k je nutná ďalšia operácia je ľahšia.

ˡ Clincal outcomes of clear lens extraction in eyes with primary angle closure laucoma.Tanuj at all. J of Cat et refr. Surgery, 2015 :41:1470-1477

² Kuchynka: Oční lékařství , Grada 2007

2. Antiglaukómová operácia a následne operácia katarakty.

Výhodou je  operácia katarakty  na oku so stabilizovaným VOT. Nevýhodou je rozvoj katarakty a ďalšia operácia je takmer istá.

ˡ Carlo e Traverso in report from XXXIII Congres of ESCRS 2015. Preparation in key – Phacoemulsification after foltration surgery may  increase IOP and may alter bleb morphology  EuroTimes , March 2016

3. Kombinovaná operácia

 • Vyššia účinnosť na kompenzáciu  VOT  v porovnaní so samostatnou operáciou katarakty 
 • Zníženie počtu medikácie po kombinovanej operácii výraznejšie ako pri samostatnej operácii katarakty . Kombinovaná chirurgia si vyžadovala viac intervencií pre chirurgické komplikácie ako samostatná operácia katarakty
 • Cochran Database syts Revue ( Júl 2015) Zhang et all
 • Combined surgery versus cataract surgery alone for eyes with cataract and glaucom

4.Primárna extrakcia čírej šošovky – riešenie primárneho uzáveru komorového uhla u pacientov s glaukómom s úzkym komorovým uhlom

EAGLE study  / Lancet , 2016/– 3 ročná štúdia  pacientov  s uzáverom KU

Potvrdila lepší klinický výsledok a lepšiu kvalitu života pacientov po extrakcii čírej šošovky a implantácii IOL ako pri laserovej iridotómii. Zlepšuje sa kvalita života, znižuje až vylučuje sa riziko glaukómového záchvatu.

Gebhart,F. : Primary lens extraction rivals iridotomy in primary angle closure, Ophthalmology Times Europe, marec 2019 , 32 -33/

Výber IOL a špecifiká operácie

Znížená citlivosť na kontrast – môže byť prehĺbená asférickými IOL, ak príde k decentrácii IOL. Je potrebné zvážiť veľkosť a  materiál vnútroočnej šošovky aj veľkosť  zrenice. Pri operácii použiť kvalitný viskoelastický materiál.  

ˡ  Teichman : Intraocular lens choise for patients with glaucoma  Curr.Opon Ophtham. 2010

²  Dietlein: Cataract surgery in glaucoma patients. Perioperative aspects. Ophthalmolgie  2013

Peroperačné riziká pri operácii katarakty u glaukómových očí

 • Peroperačne prítomná plytká  predná komora  je rizikom pre endotel  rohovky, preto je potrebné použiť kvalitný viskomateriál .
 • Úzka zrenica následkom liečby, prítomnosť zadných synechií  si vyžadujú ďalšie postupy –  synechiolýza, strečing pupily, iris háčiky, Maljuginov ring. Všetky tieto manipulácie môžu spôsobiť  drobné sfinkterotómie, čo máva za  následok nepravidelnosti zrenice alebo trvalo širšiu zrenicu.

Pooperačné sledovanie a medikácia

V pooperčnom období je dôležité sledovane VOT, ktorý môže výraznejšie kolísať. Pooperačná hypertenzia môže byť zapríčinená aj  zostatkom   viskomateriálu, najmä  hydroxypropyl metylcelulóza.  Prvých 8-12 hodín  po operácii stúpa VOT  aj u normotenzných  očí. U glaukómových  očí je vhodné po skončení  operácie  podať lokálne betablokátory a pokračovať v medikácii , prípadne redukovane.

Je potrebné častejšie kontrolovať VOT , v prípade redukcie alebo vynechania liečby kontrolovať zorné pole. Úplné vynechanie liečby je možné až po podrobnom   vyšetrení zrakového nervu / OCT, HRT/ a zorného poľa. Pacient však aj naďalej ostáva v sledovaní. 

V pooperačnom období je potrebné podávať medikáciu na prevenciu infekcie /ATB/,   pooperačnej zápalovej reakcie / korikosteroidy/  a cystoidného edému makuly /NSAID, nepaphenac/.

V indikovaných prípadoch môže operácia katarakty riešiť aj glaukóm, najmä ak je spôsobený veľkosťou šošovky. Vždy je potrebné hodnotiť pacienta individuálne, starostlivo zvážiť prognózu operácie a komunikovať s pacientom zistené skutočnosti. To vedie  k spokojnosti pacienta, aj k akceptácii výsledku operácie. 

+421907615285

Máte otázky? Zavolajte nám

medilux.ocne@gmail.com

Potrebujete pomoc? Napíšte nám email

Pondelok: 8.00 – 15.00
Utorok: Operačný deň
Streda : 8.00 – 15.00
Štvrtok : 8.00 – 15.00
Piatok: 8.00 – 15.00

Teraz zatvorené